Vores Værdier

Der er mange elementer der har været med til at forme Græsted Frikirke til det fællesskab det er idag. På disse sider vil vi beskrive 6 værdier som udgør en stor del af menighedens DNA.

Græsted Frikirke er et kristent fællesskab, der ønsker at være ledt af Guds ånd og Hans ord. Fællesskabet kendetegnes ved dette værdisæt: Faderen, Jesus, Helligånden, Nåden, Hvilen, Haven og Bruden

Værdi: Faderen

Gud er vores kærlige Far, som har skabt os til at være sammen med ham.

Faderen er målet for os alle, siger Jesus – at finde hjem til Ham. Han er skaberen af alt, også os. Han har skabt os til fællesskab med Ham selv. Jesus siger han er vejen til Faderen. Gud som Far, er billedet vi ønsker at fokusere på og videregive. Næst efter vores frelse, er det vigtigste for vores liv, hvilket billede vi har af Gud. Vi vil klart bekende os til Gud Fader og tilse at vrangbilleder af Gud bliver erstattet af et sundt faderbillede. Som tilbeder og discipel er der himmelvid motivationsforskel om du ser Gud som en streng dommer eller som en kærlig Far.

Det betyder

 • Det er vores største glæde at introducere mennesker til Guds kærlighed.
 • Vi har en overvægt på Guds Faderhjerte i forkyndelsen.
 • Vi fastholder et fokus på storheden i Guds kærlighed, da menneskets egentlige problem er at de er i underskud af kærlighed.

Det betyder at vi ikke

 • Sætter fokus på synd som menneskets problem og fastholder folks fokus på deres synd.
 • Møder verden med dom, men med håb og invitation.

Værdi: Jesus

Jesus er alles befrier og giver håb i alle situationer

Jesus Kristus er målet for os alle, siger Gud; Alt er skabt til Jesus og af Ham, Alt kommer på plads i Ham. Han tilbyder alle at være del og have del af Ham og Hans rigdomme. Gud har ladet al visdom og herlighed bo i dette navn. Jesus er Livet. Han er ikke blot et middel til Frelse, men er Frelsen. At være i Ham, opslugt af Ham – deri findes frelsen, livet, glæden, friheden, kraften, visdommen, håbet, troen. Alt fra Gud opholder sig i Jesus.

Det betyder

 • Vi uophørligt roser, tilbeder og omtaler Jesus.
 • Vi opmærksomt tilser at alt hos os ophøjer Jesus.
 • Vi beskriver kristenlivet enkelt; et møde med Jesus.

Det betyder at vi ikke

 • Løfter mennesker, tjenester, gaver, lærdom og filosofi op i nærheden af Jesus.
 • Har andre dagsordener end at Jesus skal ophøjes.

Værdi: Helligånden

Helligånden er fuld af liv, frihed, kreativitet og formidler Kærligheden. Helligånden er en del af Guddommen; Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.

Siden Skabelsen har Ånden, svævet over alt og enhver, og været klar til at genfylde og genskabe alt det skabte; alt der er tomt, forarmet, tørt og tørstigt. Disciplene modtog Helligånden af Jesus mens han var på jorden; siden har Helligånden været menighedens vejviser og livgiver. Mennesket er designet til at blive fyldt af Helligånden og menigheden er designet til at være det Åndelige hus, hvor Helligåndens indtryk bliver udtrykt. Noget af det skønneste Ånden gør; er at formidle og forsikre os om Guds kærlighed. Helligånden er lig med Frihed og Liv, Ånden bryder igennem love og regler og paragraffer og sætter mennesker fri til at leve med Gud; gennem at lade sig fylde og lede af Ånden. Helligånden er altid iboende og nærværende i et menneske der er født på ny, og sår længslen efter mere af Helligåndens fylde. Ånden kender Gud Faders vilje og tanker og inspirerer sin menighed til at følge dem. Menigheden prøver sammen, gennem bekræftelse og bedømmelse, at forstå hvad Helligånden siger til menigheden.

Det betyder

 • Vi har tillid til at Helligånden vil lede og fylde os – og at vi kan ledes og fyldes.
 • Vi opmærksomt spejder efter Åndens gerning og vejledning.
 • I bedømmelse af ting, hændelser og situationer, vejer den åndelige bedømmelse tungere end den almene fornuftige.

Det betyder at vi ikke

 • Ringeagter sund fornuft, men sætter ånds-inspiration i første række.
 • Ringeagter profetisk tale, dans og sang, musik og kunst, da ånden bruger mange forskellige redskaber for at kommunikere.
 • Stresses af uvidenhed om fremtiden, men glædes ved partnerskab med Helligånden og glædes ved de ting han har gjort.

Værdi: Nåden

Nåden er al Guds godhed, som vi ikke har fortjent.

Nåden er godt at hjertet styrkes ved, siger Hebræerbrevet. Nåden giver os hvad vi ikke har fortjent. Nåde er at hele himmeriget er givet til os alle, altid og uden bebrejdelse, i Jesus Kristus. Nåden ikke bare dækker over vores synd, den giver os alt hvad vi trænger til for at gøre Guds gerninger, motiveret ud af taknemmelighed og kærlighed og ikke skyld. Nåden tager altid udgangspunkt i hvad Jesus har vundet, og deler det med søgeren. Nåden opdrager os til at sige Nej til ugudelighed. Ofte tager det længere tid at formes af nåden, end ved regler – men frugten er anderledes, det er værd at vente på at nåden former os. Nåden er overraskende kreativ og nyskabende. Nåden som grundværdi og smag i fællesskabet er alt afgørende for trivsel, tilbedelse og tjeneste. Nåden spreder Guds godhed og gør det let at omvende sig. Vi ønsker at der skal være en nådesfyldt atmosfære omkring alt hvad vi laver.

Det betyder

 • At vi tror at alt er muligt for alle.
 • At vi opmærksomt leder hinanden til at nyde Guds nåde.
 • At vi i tillid til Gud tillader hinanden at vokse i forskellige tempi.

Det betyder at vi ikke

 • Løsagtig lukrerer på Guds tilgivelse.
 • Motivere med dårlig samvittighed.
 • Presser folk ind i en ”kristen form”.
 • Opgiver hvis folk fejler eller falder.

Værdi: Hvilen

Hvilen er, at vi er elsket og accepteret som vi er

Hvilen skal vi stræbe efter at være i, siger Hebræerbrevet. Hvile er Guds gave, ængstelse er verdens gave. I os alle er der tilskyndelser til at gøre Gud tilfreds med os. Det er motoren i al religion. Religion er menneskets gøren for at nå Gud – Kristendom er Guds Gøren for at nå mennesker. Hvilen kommer fordi Gud arbejdede, og derefter invitere os til sammen med Ham at nyde hvad Han har ”lavet”. Frelsen er total, ikke 80%, derfor kan vi dykke ind og nyde den, fordi Herren vil lede os til hvilens vande og give vores sjæl hvile.Hvilen har intet med dovenskab at gøre – det er langt dybere, at hvilen og freden vil regere i et menneske.

Gud skabte alt på 6 dage, men på den 7. dag hvilede Han, denne dag var den første dag mennesket levede, – et tegn på at Gud arbejder og vi nyder. Det kræver tro at tillade sig at leve i hvilen. Når vi indser det, begynder sjælen at drikke af hvilens vande, det giver fred i sjælen, og Gud kan begynde at dele sit hjerte med os. Hvile er en hjertestilstand. Hvilen er grundkonditionen for tilbedelse, fordi den regner med Ham og ikke med os selv. Hvilen er frihed fra os selv og forsmag på den himmelske atmosfære. Hvis ikke vi hviler og nyder Gud, er der fare for at vore handlinger er motiveret ud af frygt og skyld og fortjeneste.

Det betyder

 • Vi har en overvægt på at nyde Gud jvf. at tjene Gud.
 • Vi tilbeder for Hans værk.
 • Vores tillid er alene på Ham.
 • At man kan nyde at være i kirken uden at skulle yde.

Det betyder at vi ikke

 • Kastes rundt i manegen på grund af mindreværd.
 • Lader andres succes eller vores egen kommen til kort, bestemme vores næste tiltag.
 • Tilbeder for at få, men tilbeder fordi vi fik.
 • Ængstes ved sygdom, handicap, svagheder, da det ikke er os der bærer Gud, men Gud der bærer os.

Værdi: Haven

Haven er et billede på Guds nærvær og suveræne forsørgelse.

Haven er miljøet som vi er skabt til at være i. Edens have var forberedt af Gud til at Eva og Adam skulle leve i den og af den. Haven er billedet på Guds forsørgelse. Haven er billedet på vækst, frugtbarhed, af-sig-selv liv, overraskelser, hvile, rigdom.

Midt i Haven er livets træ, og midt i vores liv bor Helligånden, der er vores livgiver. I en have glæder du dig over hvad der er, og ikke over hvad der ikke er. I en Have vokser det frem som Havemanden har sået, i vores liv/menighed vokser det frem som Gud har sået. Haven lære os at forvalte og opdage Åndens gaver og liv. Haven taler om at vi intet kan bibringe Gudsriget, som ikke er født af Gud. (konger kan ikke sætte et blad på en nælde.. Brorson) Haven som billede, bære Hvilen med sig; da det ikke er os der er havemanden, men Gud.

Det betyder

 • Vi sætter større iver ind på at opdage hvad Gud har givet, end på at ”lave” kirke.
 • Vi regner med at Gud har designet kirken og hver enkelt.
 • Vi udviser tillid til at Gud har noget i gang med os alle, og hjælper hinanden med at identificere vores gave.
 • Vi tager frihed til at give stort fokus til det Gud gør.

Det betyder at vi ikke

 • Går over åen efter vand, og udtrykke noget der ikke er indtrykt.
 • Maser med hinanden, men viser tillid til at Gud er Havemanden, Alt har sin tid og sit formål.
 • Kan vide hvad der sker.

Værdi: Bruden

Bruden er det billede der bruges om relationen mellem Jesus og Kirken.

Brudebilledet åbner for Kærlighed, troskab, overgivelse, passion, renhed, lethed og glæde. Kærlighedens frugt, som vi møder i Guds kærlighed udtrykt gennem Jesus vores brudgom.

Bruden gør sig klar ud af kærlighed til brudgommen. Som Eva blev til af og for Adam, blev Bruden til af og for Jesus. Som Eva og Adam er til for hinanden og først udelt sammen, sådan er kirke og Jesus til for hinanden, en del af hinanden. Af Hans hånd og side er vi til. Han byder sig til og lokker os til sig. Vi hengiver os til Ham ud af kærlighed, ikke frygt. Bruden taler om at lade kærligheden få plads, om troskab, om relation og om tryghed.

Bruden ved at hun er Hans. Bruden ved i sit hjerte hvem hun elsker. Bruden er smuk, har kun blik for ham, er opsat og kompromisløs.

Det betyder

 • Vi har ét enkelt fokus. Vi er bundet til Jesus og fri til kun at være hans.
 • Uden kærlighed, er der ingen mening og drivkraft. Vi bliver tilbedere mere end tilhængere.
 • Bruden taler om Værdighed. Et opgør med elendigheds teologi.

Det betyder at vi ikke

 • Lader os opsluge af diverse mål og dagsordener.
 • Opsøger alle konfrontationer og slagsmål.
 • Ophøjer vores ofre, men ophøjer vores stilling.